[Clinical use of hyperbaric oxygenation].

Abstract: Ginzburg, Shaposhnikov, Kotel’nikov, Rudakov, , , , , (1972). [Clinical use of hyperbaric oxygenation]. Khirurgiia, 1972 Mar;48(3):108-12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5054908