Abstract:

Dar’ialova, Pitskhelauri, Kiseleva, Volkova, Zvekotkina, , , , (1979). [Radiation therapy of undifferentiated lung cancer under hyperbaric oxygenation].¬†Meditsinskaia radiologiia, 1979 Jun;24(6):8-17.¬†https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/459736