Abstract:

Bikhalovskiĭ, Buianov, Bogoiavlenskiĭ, Vishniakov, Matveev, , , , (1975). [Treatment of acute cardiac and pulmonary insufficiency by means of hyperbaric oxygenation]. Voenno-meditsinskii zhurnal, 1975 Jul;(7):62-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1216726